ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO)

ΠΟΣΕΙΔΩΝΕΙΟ

Η Πολιτική Ποιότητας του ΠΟΣΕΙΔΩΝΕΙΟΥ όσον αφορά στην διενέργεια βιοπαθολογικών, κυτταρολογικών και ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το πως θα επιτυγχάνεται συνεχώς να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των πελατών ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ικανοποίηση αυτών.

Ειδικότερα θέλουμε να είμαστε σύμφωνοι με τις απαιτήσεις των πελατών μας και τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τους αντικειμενικούς σκοπούς/στόχους Ποιότητας που θέτουμε.

Κύριο μέλημά μας είναι η δημιουργία τέτοιας υποδομής όσον αφορά στο απασχολούμενο προσωπικό και τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, ώστε να είναι εφικτή η παροχή υπηρεσιών υψηλής Ποιότητας και ελεγχόμενου κόστους. Oι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί Ποιότητας του ΠΟΣΕΙΔΩΝEΙΟΥ αφορούν στα κάτωθι:

  • Αύξηση του βαθμού ικανοποίησης πελάτη μέσω βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω μηχανισμού παρακολούθησης των παραπόνων-προβλημάτων που παρουσιάζονται.
  • Αποδοτικότερη οργάνωση του ΠΟΣΕΙΔΩΝΕΙΟΥ.
  • Ενθάρρυνση εργαζομένων για ενεργή και δημιουργική συμμετοχή τους με στόχο την συνεχή βελτίωση της Ποιότητας αλλά και την προσωπική τους βελτίωση (μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης), που θα επιφέρει καλύτερο κλίμα συνεργασίας.
  • Βελτιστοποίηση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων και εξοπλισμού ώστε να ικανοποιούνται οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών και να βρίσκεται το ΠΟΣΕΙΔΩΝΕΙΟ στην αιχμή των εξελίξεων του ιατρικού χώρου.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω το ΠΟΣΕΙΔΩΝΕΙΟ έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.), το οποίο συμμορφώνεται με το Πρότυπο ISO 9001:2015, τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις, καθώς και με κάθε άλλη σχετική με το παραγόμενο έργο του προδιαγραφή.

Η ουσία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι η συνειδητοποίηση από όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες ότι η Ποιότητα είναι αποτέλεσμα μιας σειράς διαδικασιών που ακολουθούμε συνειδητά ή ασυνείδητα. Η ποιότητα, η βελτίωση και η πρόληψη είναι έννοιες που προϋποθέτουν την συνειδητοποίηση και τον συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους φάση των διεργασιών μας αλλά και στο σύνολο. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε αυτές τις διεργασίες απαιτεί:

  • Σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διεργασία αλλά και για κάθε θέση εργασίας.
  • Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται οι εργασίες όπου αυτό απαιτείται ή/και κρίνεται απαραίτητο.
  • Ανάλυση και παρακολούθηση (μέσω δεικτών) των διεργασιών του ΠΟΣΕΙΔΩΝΕΙΟΥ.
  • Τήρηση γραπτών στοιχείων που να αποδεικνύουν την Ποιότητα των υπηρεσιών μας και των λειτουργιών του ΣΔΠ.
  • Μηχανισμούς καθορισμού στόχων Ποιότητας και αξιολόγησης τους, ως προς το βαθμό επίτευξής, στα πλαίσια της Ανασκόπησης της Διοίκησης.
  • Διαδικασία ώστε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να φροντίζουμε συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται (Διορθωτικές Ενέργειες) και να βελτιώνουμε συνεχώς τις λειτουργίες μας, αλλά και δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη όπου αυτό είναι εφικτό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΠΟΣΕΙΔΩΝEΙΟΥ δεσμεύεται για την πιστή συμμόρφωση στην παρούσα Πολιτική και για τη διοχέτευση των στόχων σε όλους του εργαζόμενους και συνεργάτες.